ALGEMENE VOORWAARDEN EENMALIGE AANMELDING

ONTVANG ROUTEBESCHRIJVING

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG EN ZORG DAT U ZE BEGRIJPT VOORDAT U UW SINGLE SIGN ON-ACCOUNT ACTIVEERT EN GEBRUIKT. IN HET BIJZONDER WORDT UW AANDACHT GEVESTIGD OP DE GEBRUIKSVOORWAARDEN IN PARAGRAAF 3 EN ONZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN IN PARAGRAAF 6.

1. Inleiding

1.1. Wij, Jaguar Land Rover Belux, bieden u een dienst waarmee u een algemeen digitaal account kunt aanmaken, waarmee u dezelfde aanmeldgegevens kunt gebruiken voor alle deelnemende JLR-websites, -kanalen en -applicaties (“SSO-account”).

1.2. U kunt uw SSO-account met uw persoonlijke gegevens en voorkeuren bijwerken en beheren via de deelnemende JLR-websites, -kanalen en -applicaties.

1.3. Houd er rekening mee dat voor uw gebruik van de SSO-account ook het volgende geldt:

1.3.1. de gebruiksvoorwaarden van onze website, te vinden op https://www.jaguar.be/nl/terms-conditions.html en https://www.landrover.be/nl/terms-and-conditions.html, die uw gebruik van onze websites beheersen;

1.3.2. ons privacybeleid, te vinden op https://www.jaguar.be/nl/privacy-policy/index.html en https://www.landrover.be/nl/privacy-policy/index.html, en dat beschrijft hoe we de informatie die u ons verstrekt gebruiken tijdens het gebruik van het Platform; en

1.3.3. ons cookiebeleid, te vinden op https://www.jaguar.be/nl/cookie-policy/index.html en https://www.landrover.be/nl/cookie-policy/index.html, en dat beschrijft hoe cookies, webbakens en soortgelijke technologieën door ons worden gebruikt wanneer u het Platform gebruikt.

2. Deze Algemene Voorwaarden

2.1. Door u te registreren voor een SSO-account gaat u ermee akkoord zich te binden aan deze algemene voorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, gelieve u dan niet te registreren voor een SSO-account.

2.2. Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

2.3. Deze algemene voorwaarden moeten worden gelezen naast de algemene voorwaarden voor elke JLR-website en -applicatie. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden van een specifieke JLR-website of -applicatie, prevaleren de voorwaarden van die specifieke JLR-website of -applicatie.

2.4. Onze algemene voorwaarden zijn van kracht totdat u uw SSO-account beëindigt of anderszins alle abonnementen op onze verschillende websites, kanalen en applicaties beëindigt.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. Uw SSO-account wordt gratis en uitsluitend voor huishoudelijk en privégebruik aangeboden. U mag uw SSO-account niet gebruiken of de content van websites, kanalen of applicaties van JLR reproduceren voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden en we zijn niet aansprakelijk jegens u voor welke zakelijke verliezen dan ook.

3.2. Door de SSO-account te gebruiken, garandeert u dat u:

3.2.1. de SSO-account niet gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden of op een wijze die in strijd is met lokale, nationale of internationale wetten of voorschriften;

3.2.2. niemand anders toestaat uw SSO-account te gebruiken;

3.2.3. onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden niet schendt met betrekking tot uw gebruik van de SSO-account.

3.3. Indien u een van deze Algemene Voorwaarden schendt of we vermoeden dat uw inloggegevens of uw SSO-account worden misbruikt, hebben we het recht om uw SSO-account te beëindigen en u de toegang tot JLR-websites, -kanalen of -applicaties te ontzeggen. Wij behouden ons ook het recht voor u aansprakelijk te stellen voor alle gevolgen van dergelijk misbruik.

3.4. Indien wij onze rechten niet of met vertraging jegens u uitoefenen, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten of dat u geen van uw verplichtingen hoeft na te komen, zowel in bepaalde gevallen als in de toekomst.

3.5. We hebben het recht om uw SSO-account onmiddellijk te beëindigen als we de eenmalige aanmelddienst om welke reden dan ook stopzetten.

4. Registratie en beschikbaarheid

4.1. De persoonlijke informatie die u bij de registratie verstrekt, moet waar en correct zijn en u moet deze informatie bijwerken in geval van wijzigingen. Houd alle inloggegevens vertrouwelijk en maak uw inloggegevens aan niemand bekend om ongeoorloofd gebruik van uw SSO-account te voorkomen.

4.2. We behouden ons het recht voor om registraties voor een SSO-account geval per geval te weigeren.

4.3. Hoewel we redelijke inspanningen zullen leveren om diensten en communicatie te onderhouden en content up-to-date te houden, kunnen we niet de toegankelijkheid van onze websites, kanalen of applicaties garanderen, noch doen we beloften over de nauwkeurigheid of volledigheid van de content of informatie erin.

4.4. De Single Sign On-service wordt geleverd zoals ze is, we kunnen niet garanderen dat ze foutloos of continu beschikbaar zal zijn. De Single Sign On-service kan onderhevig zijn aan tijdelijke onderbreking en/of uitval tijdens de periode van onderhoud of wijziging, of onderbreking van media en communicatie van derden.

4.5. We kunnen wijzigingen aanbrengen aan de Single Sign On-service als er een wijziging is bij onze dienstverleners, als er een regelgevende of juridische wijziging is die ons verplicht om een wijziging aan te brengen of de functionaliteit te wijzigen en verbeteringen aan te brengen. Als deze wijzigingen voor u niet aanvaardbaar zijn, kunt u uw SSO-account te allen tijde afsluiten.

4.6. Door uw SSO-account te gebruiken erkent en aanvaardt u het risico en de beperkingen van het internet, maar we zullen redelijke inspanningen leveren om te reageren op alle problemen die onder onze aandacht worden gebracht.

5. Intellectueel eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief, voor zover van toepassing, auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, zijn eigendom van of zijn in licentie gegeven aan ons, tenzij anders aangegeven.

5.2. Met uitzondering van het gebruik van uw SSO-account in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, krijgt u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen rechten om enig intellectueel eigendom in JLR-platforms, -kanalen of -applicaties te gebruiken of zonder beperking te kopiëren, te wijzigen, te verzenden, te distribueren, weer te geven, te reproduceren, te publiceren, te licentiëren of op enige manier te gebruiken.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid

6.1. Wij zijn verantwoordelijk voor verlies of schade dat/die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Algemene Voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is.

6.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van indirect of gevolgschade, met inbegrip van financieel verlies, reputatieschade of verlies van gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen van welke aard dan ook.

6.3. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of laattijdig uitvoeren van onze verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden voor elke gebeurtenis die buiten onze controle valt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, burgerlijke onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard), of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, levensonderhoud, epidemie of andere natuurrampen, het falen of onderbreken van publieke of private telecommunicatienetwerken of handelingen of verzuim van een rechtshandhavingsinstantie of de hulpdiensten.

6.4. We sluiten onze aansprakelijkheid niet uit of beperken ze niet voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling of voor enige andere zaak waarvoor het onwettig zou zijn voor ons om aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uitsluiten.

6.5. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal uw wettelijke rechten als consument aantasten.

7. Andere belangrijke bepalingen

7.1. Elk van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien wordt vastgesteld dat bepalingen onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

7.2. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van België. Dit betekent dat elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden zal worden beheerst door de wetten van België en dat de rechtbanken van België exclusieve rechtsbevoegdheid hebben.

 

© Jaguar Land Rover Belux, ingeschreven in België, ondernemingsnummer BE 0456.612.553; maatschappelijke zetel: Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen, België.